صفحه اصلي > اعتبار بخشی > نسل سوم اعتبار بخشی 
نسل سوم اعتبار بخشی
 

نسل سوم عملکرد و اثر بخشی بر پایه ایمنی بیمار

ادامه تکمیل زیر ساختهای باقیمانده با  تاکید بیشتر بر ایمنی بیمار درهمه زمینه ها و بویژه بررسی عملکردی (Functional) فرایندهای جاری و برنامه ریزی شده بیمارستانها و مراکز درمانی از ویژگیهای  شکل فعای اعتبا ربخشی ملی  محسوب میشود.

در این  شکل بیمارستانها ابتدا  د ررده های: یک ،دو،سه ،چهار و غیر قابل ارزیابی طبقه بندی شده و برخی مشمولین درجه یک با شرایطی میتوانند کاندید درجه عالی شوند. در بررسی اعطای درجه عالی موضعات کاملا پیامدی بوده و نتایج حاصل از آن به بیمارستانهای واجد شرایط مزایایی را اختصاص خواهد داد.

نسل سوم د ردانشگاه علوم پزشکی تهران : نتایج  اجرای اولین دوره از نسل سوم اعتبا ربخشی د ردانشگاه علوم پزشکی تهران منجر به حصول رده های ذیل گردید: