صفحه اصلي > داروخانه های بیمارستانی > داروخانه بیمارستان یاس 
داروخانه بیمارستان یاس
 

داروخانه بیمارستان یاس

مشخصات داروخانه بیمارستان یاس

بیمارستان جنرال زنان و زایمان

 

واحدها: داروخانه بستری، داروخانه سرپایی، انبار دارو و تجهیزات و واحد مدیریت

 

مشخصات پرسنلی

تعداد پرسنل: 13 نفر

داروساز: 2 نفر                 دانشجوی داروسازی: 2 نفر                     غیر داروساز: 9 نفر

 

عناوین فعالیت‌های داروخانه

 

خدمات داروئی

فعالیت داروخانه سرپائی

1-ارائه خدمات (دارو و تجهیزات) به بیماران سرپایی.

فعالیت داروخانه بستری

1- ارائه خدمات (دارو و تجهیزات) به بیماران بستری.

2- کنترل مدارک و تحویل داروی میزوپروستول به بیماران سرپایی.

3- کنترل مدارک و تحویل داروی میزوپروستول به بیماران بستری.

4- کنترل و تحویل داروی مخدر موردنیاز بخش‌های بستری.

5- تأیید نسخ بیماران بستری.

6- پیگیری کمبودهای دارویی.

7- پیگیری کمبودهای تجهیزات.

8-بیمه‌گری داروها.

9- بیمه‌گری تجهیزات.

10-پاسخگویی به پرسنل محترم کادر درمانی اعم از پزشک، پرستار و غیره.

11- نظارت ادواری به استوک دارو و تجهیزات بخش‌های بیمارستان.

12- پیگیری مشکلات تجهیزات ارسالی به بخش‌های بستری بیمارستان.

13-شرکت در کمیته دارو و درمان و تجهیزات بیمارستان.

14- پیگیری مصوبات کمیته دارو و درمان و تجهیزات بیمارستان.

15-تهیه و به‌روزرسانی مستندات اعتباربخشی.

16-تطابق تجهیزات با سایت اداره کل تجهیزات پزشکی.

17- تعریف اقلام جدید (دارو و تجهیزات) در HIS بیمارستان.

18- ارسال گزارش‌های درخواستی واحد بیمه 13 آبان و معاونت غذا و دارو دانشگاه.

19- پاسخگویی به سؤالات و تعامل با مأموران بیمه جهت کاهش کسورات داروخانه.

20- مشارکت در تدوین فارماکوپه دارویی بیمارستان.

21- مشارکت در تدوین فارماکوپه تجهیزات بیمارستان.

22- نظارت بر روند ثبت دستورات دارویی در بخش‌ها و اتاق‌های عمل در پرونده بیماران.

23-الصاق برچسب داروهای پرخطر و مشابه.

24- تعویض داروهای با تاریخ انقضا بخش‌های بیمارستان حداقل شش ماه.

خدمات آموزشی:

1- برگزاری کلاس آموزشی عوارض و اشتباهات دارویی.

2- همکاری در آموزش واحد کارورزی دانشجویان داروسازی.

 

خدمات پژوهشی:

1- جمع‌آوری و گزارش برگه‌های ADR.

2- مشارکت و پیگیری روند اجرای پروتکل‌های دارویی مصوب معاونت غذا و دارو.

3-  ثبت و پیگیری خطاهای دارویی