صفحه اصلي > خدمات بالینی > طب تسکینی 
طب تسکینی
 

نام بخش

طبقه

   

تعداد تخت

رییس بخش

سرپرستار بخش

طب تسکینی

 

خانم احمدی