صفحه اصلي > خدمات بالینی > روانپزشکی > روانپزشکی کودک و نو جوان 
روانپزشکی کودک و نو جوان
 

نام بخش

آدرس

تعداد تخت

رییس بخش

سرپرستار بخش

تعداد کارکنان بخش

 روانپزشکی اطفال (دختران )

 ساختمان :شماره10

طبقه :2

ضلع :جنوب غربی


 15

 دکتر محمودی قرایی

 خانم زینلی

 29

 روانپزشکی اطفال

( پسران )

 ساختمان :شماره 10

طبقه :1

ضلع :جنوب غربی

 15

 دکتر محمودی قرایی

 خانم بروسان

 32