صفحه اصلي > خدمات بالینی > کودکان > اطفال-داخلی اعصاب (نرو لوژی) 
اطفال-داخلی اعصاب (نرو لوژی)
 

سرپرستار بخش

رئیس بخش   

تعداد تخت

طبقه

نام بخش

خانم آسا

دکتر محمدی

20

 

اعصاب