صفحه اصلي > خدمات بالینی > کودکان > اطفال-قلب 
اطفال-قلب
 

نام بخش

طبقه   

تعداد تخت

رییس بخش

سرپرستار بخش

قلب و ریه

18

 دکتر زینالو - دکتر مدرسی

خانم رحمانی