این بخش در سال ۱۳۹۵ راه اندازی شده و تا پایان خردادماه 97، تعداد 156پیوند در آن صورت گرفته است.