این بخش در سال ۱۳۹۵ راه اندازی شده و تا پایان آذرماه 97، تعداد 212 پیوند در آن صورت گرفته است.