این بخش در سال ۱۳۹۵ راه اندازی شده و تا پایان شهریور ماه 98، تعداد 281 پیوند در آن صورت گرفته است.