این بخش در سال ۱۳۹۵ راه اندازی شده و تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۶، تعداد 131 پیوند در آن صورت گرفته است.