این بخش در سال ۱۳۹۵ راه اندازی شده و تا پایان شهریورماه ۱۳۹۶، تعداد ۸۱ پیوند در آن صورت گرفته است.