این بخش در سال ۱۳۹۵ راه اندازی شده و تا پایان شهریور ماه 97، تعداد 186 پیوند در آن صورت گرفته است.