این بخش در سال ۱۳۹۵ راه اندازی شده و تا پایان آذرماه ۱۳۹۶، تعداد 110 پیوند در آن صورت گرفته است.