این بخش در سال ۱۳۹۵ راه اندازی شده و تا پایان خردادماه ۱۳۹۶، تعداد ۵۸ پیوند در آن صورت گرفته است.