صفحه اصلي > خدمات پارا کلینیک > سنگ شکن > بیمارستان بهارلو 
بیمارستان بهارلو
 

مسئول فنی بخش :آقای دکتر سید علیزاده
پرسنل : دو کارشناس رادیولوژی - یک پرستار -یک هوشبری
تعداد بیمار روزانه : 5-10 بیمار
شماره تماس : 55658506

لینک بیمارستان بهارلو