صفحه اصلي > خدمات پارا کلینیک > پزشکی هسته ای > مرکز طبی کودکان 
مرکز طبی کودکان
 
رییس بخش خانم دکتر چاوشی
سوپروایزر بخش آقای مهاجری
تعداد رادیوتکنولوژیست  3
مراجعین ماهانه 130
 دارای دستگاه  گاماکمرا
تمامی پروسیجرهای مرسوم کشوری  با نوبت دهی قبلی و آمادگی های لازم
آدرس و شماره تماس : منطقه 6 انتهای بلوار کشاورز 66919588