صفحه اصلي > خدمات پارا کلینیک > پزشکی هسته ای > بیمارستان ضیاییان 
بیمارستان ضیاییان
 
رییس بخش آقای دکترکیوان
سوپروایزر آقای رضوی
تعداد رادیوتکنولوژیست  7
مراجعین ماهانه 1000
 دارای دستگاه Spect 
تمامی پروسیجرهای مرسوم کشوری  با نوبت دهی قبلی و آمادگی های لازم
آدرس و شماره تماس : منطقه 17 خیابان ابوذر 55725216