صفحه اصلي > خدمات پارا کلینیک > پزشکی هسته ای > بیمارستان بهارلو 
بیمارستان بهارلو
 
رییس بخش آقای دکترمحمد کریمی
سوپروایزر بخش آقای نعمت زاده
تعداد رادیوتکنولوژیست 5
مراجعین ماهانه 600
 دارای دستگاه  گاماکمرا dual head
تمامی پروسیجرهای مرسوم کشوری به جز تزریق ید  با نوبت دهی قبلی و آمادگی های لازم
آدرس و شماره تماس : منطقه 16خیابان راه آهن 55662429-55667393