صفحه اصلي > خدمات پارا کلینیک > پزشکی هسته ای > بیمارستان دکتر شریعتی 
بیمارستان دکتر شریعتی
 
رییس بخش آقای دکتر حسن زاده
سوپروایزر بخش آقای دکتر گرامی فر
تعداد رادیوتکنولوژیست  26و پزشک متخصص 5
مراجعین ماهانه 1400
 دارای دستگاه Spect و گاماکمرا و PET  و سنجش تراکم استخوان
تمامی پروسیجرهای مرسوم کشوری  با نوبت دهی قبلی و آمادگی های لازم
آدرس و شماره تماس : منطقه 6 کارگر شمالی 88637091-88633039-84901