صفحه اصلي > خدمات پارا کلینیک > پزشکی هسته ای > مرکز قلب تهران 
مرکز قلب تهران
 
رییس بخش آقای دکترمجد
سوپروایزر بخش آقای بزدوده
تعداد رادیوتکنولوژیست  6
مراجعین ماهانه 800
 دارای دستگاه Spect و گاماکمرا
تمامی پروسیجرهای مرسوم کشوری  با نوبت دهی قبلی و آمادگی های لازم
آدرس و شماره تماس : منطقه 6 خیابان کارگر شمالی 88029640