این بخش از سال۱۳۶۸ فعالیت خود را آغاز نموده است و تعداد کل پیوند ها تا پايان آذر ماه سال 98، 2449 می باشد
رئيس بخش:آقاي دكتر پورمند
سرپرستار بخش: خانم امين زاده
اعضای تیم:
 دكتر مهرساي- دكتر گوران- دكتر نيكو بخت- دكتر رازقي- دكتر رهبر- دكتر اقصايي فرد- دكتر رحيم زاده- دكتر دهقاني- مريم پورحسين- دكتر سليماني

تعداد پرسنل:۱۲

 تعداد تخت: ۱۰