اولین مورد پیوند مغز استخوان در ایران در سال ۱۳۶۹ در بیمارستان شریعتی انجام گرفت. و از آن تاریخ تا پايان آذرماه سال 98،حدود 6983 موردپیوند مغز استخوان در این مرکز انجام شده است.
رئيس بخش:آقاي دكتر موسوی
سرپرستار بخش: خانم موسوی
 اعضاي تيم:
 دكتر موسوی
خانم موسوي
دكتر محمد واعظي
دكتر كامران زاده
دكتر حميديه
دكتر ولي زاده
دكتر علي مقدم
دكتر جهاني
دكتر بهار
دكتر بهفر
خانم شهرياري
خانم بصيرپناه
خانم جليل وند
تعداد پرسنل:۱۶۰
 تعداد تخت: ۴۰