این بخش سال ۱۳۷۸ کار خود را آغاز نموده است و تعداد پیوند انجام شده تا پايان آذر ماه سال 98، 1026 مورد می باشد.
رئيس بخش:آقاي دكتر خاتمي
سرپرستار بخش: خانم حدادي
اعضای تیم:
اورولوژي(دکتر آیتی- دکتر طاهري- دکتر جمشیدیان)
نفرولوژي(دکتر خاتمی- دکتر نجفی -دکتر گتمیری - دکتر مهدوی مزده- دکتر احمدی- دکتر عباسی)
كورديناتور(شهین درفشی)
 سوپروايزر پيوند(فرزانه صدر ی)
تعداد پرسنل:۱۰
 تعداد تخت: ۱۴