این بخش در سال ۱۳۹۵ راه اندازی شده و تا پایان آذر ماه 98، تعداد 307 پیوند در آن صورت گرفته است.